Konkurs

Regulamin konkursu realizowanego za pośrednictwem Facebook pod nazwą
„JewelCandle My Wonderful Mom”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą „JewelCandle My Wonderful Mom”, określanego dalej jako „Konkurs” jest spółka pod firmą: GG BRANDS GmbH z adresem: Platz vor dem neuen Tor 2, 10115 Berlin, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Charlottenburg Berlin pod numerem HRB 145951, numer identyfikacji podatkowej (VAT) DE286580263 („Organizator”).

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie ( „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 28.04.2022 roku do dnia 03.05.2022 roku i jedynie w tym terminie istnieje możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

4. Konkurs jest ogłaszany i urządzany na profilu Facebook JewelCandle pod adresem JewelCandlePL ( „Profil”), prowadzonym w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook („Facebook”).

5. Celem Konkursu jest promocja działalności Organizatora - właściciela marki JewelCandle oraz nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2 Zasady i wyłączenia dotyczące serwisu Facebook

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

3. W związku z powyższym, Facebook nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.

§3 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 (osiemnaście) lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów, pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępni, zstępni
i rodzeństwo małżonków.

3. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

4. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz i może otrzymać w całym Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę. Kolejne zgłoszenie do Konkursu dokonane przez tą samą osobę nie jest rozpatrywane.

5. Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem zwana jest dalej „Uczestnikiem”, a wszystkie takie osoby łącznie „Uczestnikami”.

§4 Zasady i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych, jest dobrowolny
i nieodpłatny.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w terminie trwania Konkursu, o którym mowa
w § 1 ust. 3 Regulaminu, dokonać zgłoszenia do Konkursu, w ramach którego Uczestnik powinien:

a. obserwować Profil;

b. polubić post na Profilu, zawierający ogłoszenie o Konkursie („Post”);

c. zgłosić odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod Postem („Zgłoszenie”).

3. Organizator informuje, że poprzez dokonanie Zgłoszenia, w sposób określony w ust. 2 powyżej, w szczególności poprzez umieszczenie Odpowiedzi w komentarzu pod postem zawierającym ogłoszenie o Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Zabronione jest dokonywanie w Konkursie Zgłoszeń, których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawo do prywatności.

5. Zabronione jest dokonywanie w Konkursie Zgłoszeń wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

6. Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora lub ich produktów lub usług, ani przedstawiających Organizatora, a także jego produkty lub usługi w negatywny sposób.

7. Zgłoszenie nie może także zawierać zastrzeżonych nazw oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Organizatorowi.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie zasad lub warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać wiadomość prywatną Organizatorowi poprzez Profil.

9. Organizator odpowie na pytania w możliwie najkrótszym terminie.

10. Uczestnik nie może po dokonaniu Zgłoszenia wprowadzać do niego zmian.

11. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których Zgłoszenia
nie spełniają zasad określonych powyżej lub naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie nie może być członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może go łączyć jakakolwiek umowa z żadną taką organizacją, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Zgłoszenia, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

§5 Wybór zwycięzców

1. Do wyboru zwycięzców Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową („Komisja”), składającą się z nieparzystej liczby osób.

2. Wybierając zwycięskie Zgłoszenia Komisja kieruje się własną, subiektywną oceną, biorąc jednak w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu, kreatywność, zgodność z zadaniem konkursowym.

3. Komisja rozpatruje wyłącznie Zgłoszenia, które zostały dokonane prawidłowo, a Uczestnicy dokonujący takich Zgłoszeń spełniają warunki określone w Regulaminie.

4. Wybór Zwycięzców następuje w terminie 3 dni roboczych od zakończenia przyjmowania Zgłoszeń.

5. W Konkursie są wybrane 3 (trzy) Zgłoszenia, których autorzy są uprawnieni do nagrody, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu.

6. Komisja dokonuje również wyboru Zgłoszeń rezerwowych, których autorzy są uprawnieni do otrzymania nagród, o których mowa w §6 ust. 1 Regulaminu w przypadku, jeśli któryś Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. W przypadku braku odpowiedniej liczby Zgłoszeń w Konkursie, Organizator wyda nagrody
w liczbie, odpowiadającej liczbie dokonanych Zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

8. Zwycięzcy są powiadamiani o wygranej w formie odrębnego ogłoszenia na Profilu. W terminie kolejnych 2 (dwóch) dni od daty otrzymania informacji o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi, w prywatnej wiadomości, swoich danych niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu.

9. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy wymaganych danych i informacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej, przesłania przez Zwycięzcę wiadomości niezawierającej wymaganych danych lub przesłania danych nieprawidłowych, a także w przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody.

10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie.

§6 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest 1 świeca z biżuterią My Wonderful Mom, o wartości 189 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) („Nagroda”).

2. W Konkursie zostaną wydane 3 (trzy) Nagrody

3. Organizator zastrzega, że w zależności od kraju rezydencji podatkowej uczestnika może istnieć obowiązek uiszczenia podatku od wygranej. Ewentualny podatek od wygranej uczestnik uiszcza we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

4. Nagrody są wysyłane do Zwycięzców kurierem, na adres podany w wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu.

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę.

6. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają własnością Organizatora.

7. Nagrody będą wysyłane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§7 Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu

1. Nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Regulaminie lub jeżeli Zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie lub w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu innego niż wyżej wymienione, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału
w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

2. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu i wątpliwości jego przestrzegania lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do wydania nagrody, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń.

§8 Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu, poprzez dokonanie Zgłoszenia oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanej odpowiedzi oraz wszelkich utworów objętych Zgłoszeniem. A także, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów przesłanych w ramach Zgłoszenia oraz że jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.

2. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Zgłoszeń - „Utwory”, w zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworu z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnienie Utworu dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego;

2) rozpowszechnianie Utworu w publikacjach Organizatora oraz w materiałach promocyjnych Organizatora;

3) rozpowszechnianie Utworu w Internecie, a w szczególności na stronach społecznościowych Organizatora

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2)-4) powyżej -publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

4. Zwycięzca zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania Utworu jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworowi.

5. Zwycięzca zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Zwycięzcy jako autora Utworu.

6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autorstwa przesłanych w ramach Zgłoszenia odpowiedzi lub wymaganych dla jej eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Zwycięzca na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez Zwycięzcę albo odpowiednio zażądać zwrotu nagrody.

§9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu jest spółka pod firmą: GG BRANDS GmbH z adresem: Platz vor dem neuen Tor 2, 10115 Berlin, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Charlottenburg Berlin pod numerem HRB 145951, numer identyfikacji podatkowej (VAT) DE286580263 (dalej: „Administrator”), z którym można się skontaktować na podany powyżej adres oraz adres email wskazany w ust. 2 poniżej.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail privacy@jewelcandle.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na wskazane poniżej okresy:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy (Konkursu), w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia jego Zwycięzców, wydania Nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, określonych szczegółowo w Regulaminie - dane przetwarzane są do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu - nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości - dane przetwarzane są przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamacje - dane przetwarzane są do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora - dane przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

4. W ramach Konkursu Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki Nagrody oraz inne dane osobowe Uczestnika przetwarzane w ramach portalu Facebook (nazwa Uczestnika na portalu Facebook, inna niż imię i nazwisko, np. pseudonim, nazwisko panieńskie, IP Uczestnika lub adres URL Uczestnika na portalu Facebook).

5. Administrator zastrzega, że może udostępniać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT.

6. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
z zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje osobie, której dane dotyczą wyłącznie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu regulacyjnego do spraw ochrony danych – w Polsce to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie. Administrator informuje, że niepodanie określonych danych uniemożliwi
w szczególności wybór zwycięzców, kontaktowanie się z Uczestnikami, wydanie Nagród, realizację uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.

§10 Zgłaszanie i rozpatrywanie Reklamacji

1. Bez ograniczania przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub przesłana emailem na adres: pl-support@jewelcandle.com.

3. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, i numer telefonu a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

4. Reklamacja, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia Konkursu.

5. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator przesyła odpowiedź na reklamacje w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację, a w przypadku braku takiego wskazania –w formie, w której otrzymał reklamację.

§11 Postanowienia końcowe

1. Organizator jest zobowiązany dokładać uzasadnionych starań przy organizacji i zarządzaniu Konkursem.

2. Organizator nie odpowiada za prawidłowość, błędy lub szkody powstałe podczas doręczania Nagrody pocztą ani za terminowość jej doręczenia.

3. Wszelkie wątpliwości powstałe w związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Konkursu na Profilu,
a na żądanie zgłoszone Organizatorowi może być przesłany w wiadomości zwrotnej
lub e-mailem.

 


Biżuteria w każdej świecy

Srebro próby Sterling 925

Zaprojektowane w Berlinie, wyprodukowane w EU

Rozbita świeca? Wymienimy na nową

Bezpłatna dostawa
dla zamówień powyżej 299 zł.

Bezpieczna płatność

Dostawa neutralna dla klimatu poprzez kompensację
Dostawa w 2-4 dni robocze